Pomoć i narudžbe: + 386 69 701 700

🚚 Besplatna dostava iznad 65,00 €

Pravila o  privatnosti

Privacy

I. Opće odredbe
II. Razlozi za obradu podataka
III. Svrha, osnova, razdoblje i opseg obrade podataka u internetskoj trgovini
IV. Primatelji podataka u internetskoj trgovini
V. Profiliranje u internetskoj trgovini
VI. Prava osobe, čije podatke pohranjujemo
VII. Kolačići, podaci o izvedbi i analitika
VIII. Završne odredbe

 

  Opće odredbe

  1. Ova politika privatnosti internetske trgovine Kolagen-centar.hr informativne je naravi, što znači da nije izvor obveza za korisnike usluga ili kupce internetske trgovine. Pravila ili pravila o privatnosti sadrže, posebno, pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka od strane administratora u Internet trgovini, uključujući razloge, svrhe i opseg obrade osobnih podataka te prava subjekata podataka i informacije o upotrebi kolačića i analitički alati u internetskoj trgovini. Administrator osobnih podataka prikupljenih putem internetske trgovine,

  NATURAE+ d.o.o.

  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana

  Porezni broj: 33712166

  Registarski broj: 9130942000

  IBAN: SI56 6100 0002 7124 554 – otvoren u Delavskoj hranilnici

  Telefon: + 386 69 701 700

  e-mail: info@kolagen-centar.hr

  – u daljnjem tekstu “administrator”, pružatelj je usluga internetske trgovine i prodavač.

  1. Osobne podatke u internetskoj trgovini obrađuje administrator u skladu s primjenjivim zakonom, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka . podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 95/46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka) – u daljnjem tekstu “GDPR” ili “GDPR uredba”. Službeni tekst GDPR-a: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. Korištenje internetske trgovine, uključujući kupnje, dobrovoljno je. Slično tome, pružanje osobnih podataka od strane korisnika usluge ili kupca putem internetske trgovine dobrovoljno je, uz dvije iznimke:
   1. sklapanje ugovora s administratorom – ako su slučajevi i u opsegu navedeni na web mjestu i u pravilima o e-trgovini i ovoj politici privatnosti, osobni podaci potrebni za zaključivanje i provedbu kupoprodajnog ugovora ili ugovora o elektroničkim uslugama s administratorom koji sprečava sklapanje ovog ugovora. Davanje osobnih podataka u ovom je slučaju ugovorni uvjet i ako subjekt podataka želi sklopiti određeni ugovor s kontrolorom, dužan je dostaviti tražene podatke. Svaki put kada se opseg informacija potrebnih za sklapanje ugovora unaprijed odredi na web mjestu Internetske trgovine i u pravilima Internet trgovine;
   2. zakonske obveze skrbnika – davanje osobnih podataka pravni je zahtjev koji proizlazi iz općenito važećih zakonskih odredbi koje upravitelju nameću obvezu obrade osobnih podataka (npr. obrada podataka za vođenje poreznih ili računovodstvenih knjiga), a nepoštivanje sprječava skrbnik od ispunjavanja ovih obveza.
  3. Voditelj obrade posebno se brine za zaštitu interesa osoba čije osobne podatke obrađuje, a posebno je odgovoran i osigurava da su podaci koje je prikupio:
   1. – obrađeno legalno;- prikupljeni u određene, legitimne svrhe i ne podliježu daljnjoj obradi nespojivoj s tim svrhama;- zapravo točni i relevantni za svrhe u koje se obrađuju;- pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade; u- obrađuje se na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim mjerama.
  4. Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade i rizik kršenja prava ili sloboda fizičkih osoba s različitim vjerojatnostima i ozbiljnošću prijetnje, voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao da se obrada odvija u u skladu s ovom Uredbom. Te će se mjere pregledati i po potrebi ažurirati. Administrator koristi tehničke mjere kako bi spriječio stjecanje i izmjenu osobnih podataka neovlaštenih osoba poslanih u elektroničkom obliku.
  5. Sve riječi, izrazi i kratice koji se pojavljuju u ovim Pravilima o privatnosti i počinju velikim slovom (npr. Prodavač, internetska trgovina, e-usluga) trebaju se razumjeti u skladu s njihovom definicijom:

  PRODAVAC; DAVATELJ USLUGE –

  Tvrtka NATURAE+ d.o.o.

  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana

  Porezni broj: 33712166

  Registarski broj: 9130942000

  IBAN: SI56 6100 0002 7124 554 – otvoren u Delavskoj hranilnici

  Telefon: + 386 69 701 700

  e-mail: info@kolagen-centar.hr

  1. Internet trgovina – internetska trgovina davatelja usluga, dostupna na internetskoj adresi: https://kolagen-centar.hr/
  2. Elektronička usluga koju pružatelj usluga pruža primatelju / kupcu usluge elektroničkim putem putem internetske trgovine.

  Razlozi za obradu podataka

  1. Voditelj obrade ima pravo na obradu osobnih podataka u slučajevima kada je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:
   1. subjekt podataka pristao je na obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha;
   2. obrada je neophodna za izvršenje naloga u kojem je subjekt podataka stranka ili za postupanje na zahtjev nositelja podataka prije zaključenja ugovora;
   3. obrada je potrebna da bi se ispunila zakonska obveza koju je preuzeo skrbnik; ali
   4. obrada je neophodna za legitimne interese koje slijedi voditelj obrade ili treća strana, osim ako su ti interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijeva zaštitu osobnih podataka, posebno kada osobni podaci subjekta podataka, pripadaju djetetu.
  2. Voditelj obrade osobnih podataka zahtijeva postojanje barem jedne baze podataka navedenih u točki 2.1 Politike privatnosti. Konkretni razlozi za obradu osobnih podataka korisnika usluga i kupaca internetske trgovine od strane administratora navedeni su u sljedećem odjeljku Politike privatnosti – prema zadanoj svrsi obrade osobnih podataka od strane administratora.

   

  Svrha, osnova, razdoblje i opseg obrade podataka u internetskoj trgovini

  1. U svakom slučaju, svrha, osnova, razdoblje i opseg te primatelji osobnih podataka kojima upravlja administrator proizlaze iz radnji koje je u internetskoj trgovini poduzeo određeni korisnik usluge ili kupac. Primjerice, ako kupac odluči obaviti kupnju u Internet trgovini i odluči preuzeti kupljeni Proizvod umjesto kurira, njegovi se osobni podaci obrađuju u svrhu izvršenja zaključenog kupoprodajnog ugovora, ali više neće biti dostupni prijevoznik.
  2. Administrator može obrađivati ​​osobne podatke u Internetskoj trgovini iz sljedećih razloga, razloga i u sljedećim razdobljima i u opsegu:
  Svrha obrade podataka Pravni temelj i razdoblje čuvanja podataka Količina obrađenih podataka
  Provesti kupoprodajni ugovor ili ugovor o pružanju elektroničkih usluga ili poduzeti mjere na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja gore spomenutih ugovora Članak 6. stavak 1. lit. b) GDPR propisi (izvršenje ugovora) Podaci se čuvaju za razdoblje potrebno za izvršenje, raskid ili bilo koju drugu izmjenu sklopljenog ugovora. Maksimalni raspon: ime i prezime; email adresa; kontakt telefon; adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta / tvrtke / sjedišta (ako se razlikuje od adrese za dostavu). U slučaju korisnika usluge ili kupaca koji nisu potrošači, administrator može dalje obrađivati ​​naziv tvrtke i porezni broj korisnika usluge ili kupca. Određeni volumen je najveći – u slučaju osobnog preuzimanja nije potrebno navesti adresu za dostavu.
  Direktni marketing Članak 6. stavak 1. lit. f) GDPR propisi (legitimni interes voditelja obrade) Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja legitimnog interesa za kojim upravljatelj provodi, ali ne duže od razdoblja zastare potraživanja prema subjektu podataka zbog poslovnih aktivnosti koje provodi voditelj obrade. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine). Voditelj obrade ne može obrađivati ​​podatke u svrhu izravnog marketinga u slučaju da se subjekt podataka s tim u vezi usprotivi. Email adresa
  Iznošenje mišljenja o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru od strane naručitelja Članak 6. stavak 1. lit. a) GDPR propisi (suglasnost) Podaci će se čuvati sve dok subjekt podataka ne povuče pristanak za daljnju obradu svojih podataka u tu svrhu. Ime, adresa e-pošte
  Knjigovodstvo Članak 6. stavak 1. lit. c) GDPR propisi koji se odnose na umjetnost. 86. st. 1. Porezne uredbe, tj. Od 17. siječnja 2017. (Zbornik zakona 2017., točka 201.) ili čl. 74 sek. 2. Zakona o računovodstvu, odnosno od 30. siječnja 2018. (Zbornik zakona 2018., točka 395.) Podaci se čuvaju u zakonski propisanom roku, koji od administratora zahtijeva vođenje knjigovodstvenih knjiga (5 godina od početka godine nakon podataka predmet). Email adresa
  Knjigovodstvo Članak 6. stavak 1. lit. c) GDPR propisi koji se odnose na umjetnost. 86. st. 1. Porezne uredbe, tj. Od 17. siječnja 2017. (Zbornik zakona 2017., točka 201.) ili čl. 74 sek. 2. Zakona o računovodstvu, odnosno od 30. siječnja 2018. (Zbornik zakona 2018., točka 395.) Podaci se čuvaju u zakonski propisanom roku, koji od administratora zahtijeva vođenje knjigovodstvenih knjiga (5 godina od početka godine nakon podataka predmet).

  Ime i prezime; adresa prebivališta / tvrtke / sjedišta (ako se razlikuje od adrese za dostavu), naziv tvrtke i porezni broj

  korisnik usluge ili kupac

  Utvrdite, istražite ili branite zahtjeve koje može pokrenuti administrator ili se mogu podnijeti protiv administratora Članak 6. stavak 1. lit. f) GDPR propisi Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja legitimnog interesa za kojim provodi kontrolor, ali najdulje do razdoblja ograničenja zahtjeva prema subjektu podataka zbog poslovne aktivnosti koju provodi kontrolor. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine). Ime i prezime; kontakt telefon; email adresa; adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta / tvrtke / sjedišta (ako se razlikuje od adrese za dostavu). U slučaju korisnika usluge ili kupaca koji nisu potrošači, administrator može dalje obrađivati ​​naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj (NIP) korisnika usluge ili kupca.


  Primatelji podatka u internetskoj trgovini

  1. Za pravilno funkcioniranje internetske trgovine, uključujući provedbu sklopljenih kupoprodajnih ugovora, administrator mora koristiti usluge vanjskih subjekata (poput davatelja softvera, kurira ili pružatelja usluga plaćanja). Upravitelj će koristiti samo usluge takvih obrađivača koji pružaju dovoljna jamstva za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera tako da obrada udovoljava zahtjevima GDPR-a i štiti prava subjekata podataka.
  2. Prijenos podataka od strane administratora ne odvija se u svakom slučaju, a ne svim primateljima ili kategorijama primatelja navedenim u politici privatnosti – administrator pruža podatke samo kada je to potrebno radi postizanja određene svrhe obrade osobnih podataka i samo u mjeri potrebno da se to postigne. Na primjer, ako kupac koristi osobno prikupljanje, njegovi podaci neće se prenijeti prijevozniku koji radi s povjerenikom.
  3. Osobni podaci korisnika usluga i kupaca internetske trgovine mogu se prenijeti na sljedeće primatelje ili kategorije primatelja:
   1. prijevoznici / špediteri / kurirski brokeri – u slučaju kupca koji koristi internetsku trgovinu putem narudžbe poštom ili kurira, administrator odabrane osobne podatke kupca dostavlja odabranom prijevozniku, špediteru ili brokeru koji obavlja pošiljke na zahtjev administratora, u mjeri u kojoj je potrebno isporučiti proizvod Kupcu.
   2. subjekti koji servisiraju elektroničko plaćanje ili platnom karticom – u slučaju Kupca koji koristi Internet trgovinu elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom, administrator odabrane osobne podatke kupca daje subjektu koji servisira gore navedena plaćanja u Internet trgovini na adresi zahtjev administratora koji je potreban za obradu uplata koje je izvršio kupac.
   3. zajmodavci / iznajmljivači – u slučaju da kupac koristi internetsku trgovinu s načinom plaćanja u ratama ili plaćanjem zakupa, administrator prikuplja prikupljene osobne podatke kupca odabranom zajmodavcu ili najmodavcu koji gore navedena plaćanja servisira putem interneta pohraniti na zahtjev administratora. potrebno za obradu plaćanja koje je izvršio kupac.
   4. dobavljač sustava ispitivanja javnog mnijenja – u slučaju kupca koji je pristao izraziti mišljenje o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru, administrator odabrane subjekte daje odabrane osobne podatke i osigurava sustav ispitivanja javnog mnijenja o zaključenim prodajama ugovori u internetskoj trgovini u mjeri u kojoj je potrebno da kupac izrazi svoje mišljenje putem ispitivanja javnog mnijenja.
   5. davatelji usluga koji pružaju povjereniku tehnička, informativna i organizacijska rješenja koja povjereniku omogućuju vođenje posla, uključujući internetsku trgovinu i elektroničke usluge koje nudi (posebno pružatelji računalnog softvera za upravljanje internetskom trgovinom, davatelji usluga e-pošte i upravljanje roamingom i softverom) davatelji softvera) tvrtka i administrator pružaju tehničku pomoć) – administrator odabranim dobavljačima pruža odabrane osobne podatke kupca, djelujući u njegovo ime samo u slučaju i u mjeri potrebnoj za postizanje određene svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.
   6. pružatelji računovodstvenih, pravnih i savjetodavnih usluga koji pružaju računovodstvenu, pravnu ili savjetodavnu podršku skrbniku (posebno računovodstvenom uredu, odvjetničkom društvu ili društvu za naplatu potraživanja) – skrbnik odabrane osobne podatke kupca pruža odabranom dobavljaču koji djeluje samo u njegovo ime u slučaju i u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti.

  Profiliranje u Internetskoj trgovini

  1. GDPR obvezuje administratora da obavještava o automatskom donošenju odluka, uključujući profiliranje iz čl. 22 sek. 1. i 4. GDPR Uredbe i – barem u tim slučajevima – relevantne informacije o pravilima za njihovo donošenje, kao i o značenju i očekivanim posljedicama takve obrade za nositelja podataka. Imajući to na umu, administrator daje informacije o mogućem profiliranju u ovom trenutku politike privatnosti.
  2. Administrator može koristiti profiliranje u svrhe izravnog marketinga u internetskoj trgovini, ali odluke koje je administrator donio na temelju toga ne odnose se na zaključivanje ili odbijanje sklapanja kupoprodajnog ugovora ili mogućnost korištenja elektroničkih usluga u internetskoj trgovini . Učinak upotrebe profiliranja u internetskoj trgovini može biti, na primjer, odobravanje popusta osobi, slanje koda za popust, podsjećanje na nedovršene kupnje, slanje prijedloga proizvoda koji može zadovoljiti interese ili želje neke osobe ili predlaganje boljih uvjeta od ponude Standardne Internet trgovine. Unatoč profiliranju, određena osoba može slobodno odlučiti hoće li željeti iskoristiti popust primljen na ovaj način.
  3. Profiliranje internetske trgovine sastoji se od automatske analize ili predviđanja ponašanja određene osobe na web mjestu internetske trgovine, na primjer dodavanjem određenog proizvoda u košaricu, pregledavanjem određene stranice proizvoda u internetskoj trgovini ili analizom prethodne povijesti kupnje internetske trgovine . Uvjet takvog profiliranja je administrator koji ima osobne podatke određene osobe kako bi mogao poslati, na pr. Kod za popust.
  4. Subjekt podataka ima pravo ne biti predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, te imati pravne učinke ili slično značajan utjecaj na osobu.

  Prava osobe čije podatke pohranjujemo

  1. Pravo pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja ili prijenosa – subjekt podataka ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima od voditelja obrade, ispraviti ga, izbrisati (“pravo na zaborav”) ili ograničiti obradu i ima pravo na prigovaraju obradi i također ima pravo na prijenos njihovih podataka. Detaljni uvjeti za ostvarivanje gore navedenih prava navedeni su u čl. 15-21 GDPR-a.
  2. Pravo na povlačenje pristanka – osoba čije podatke kontrolira administrator na temelju izražene privole (u skladu s člankom 6. stavkom 1. (ili člankom 9. odlomkom 2. podstavka a) GDPR-a) ima pravo na povući pristanak u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja se provodi na temelju pristanka prije povlačenja.
  3. Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu – osoba čije podatke obrađuje administrator ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu na način naveden u odredbama GDPR Uredbe i slovenskom zakonodavstvu, posebno o osobnim podacima Zakon o zaštiti. Nadzorno tijelo u Sloveniji je predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.
  4. Pravo prigovora – subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku – iz razloga povezanih s posebnom situacijom – usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka na temelju čl. 6 sek. 1 lit. e) (javni interes ili zadaci) ili f) (legitimni interes povjerenika), uključujući profiliranje prema ovim odredbama. U takvom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati ​​takve osobne podatke ukoliko ne dokaže postojanje pravno valjanih razloga za obradu, prevlast interesa, prava i sloboda subjekta podataka ili razloga za utvrđivanje, istragu ili obranu zahtjeva.
  5. Pravo prigovora na izravni marketing – ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi svojih osobnih podataka u takve marketinške svrhe, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj se obrada odnosi do takvim izravnim marketingom.
  6. Da biste ostvarili prava iz ovog odjeljka Pravila o privatnosti, možete se obratiti Administratoru slanjem adrese administratora koja je navedena na početku Politike privatnosti u odgovarajućoj pisanoj ili elektroničkoj poruci ili pomoću obrasca za kontakt koji je dostupan na web mjestu Internet trgovine.

  Kolačići, podaci o izvedbi i analitika

  1. Kolačići su male tekstualne informacije u obliku tekstualnih datoteka koje poslužitelj šalje i pohranjuju na stranicu osobe koja posjeti web stranicu Internet trgovine (npr. Na tvrdom disku računala, prijenosnog računala ili pametnog telefona – ovisno o tome koji se uređaj koristi posjetitelj naše internetske trgovine). Između ostalog, ovdje možete pronaći detaljne informacije o kolačićima i povijesti njihovog stvaranja: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek.
  2. Administrator može obrađivati ​​podatke sadržane u kolačićima kada posjetitelji koriste web stranicu Internet trgovine u sljedeće svrhe:
   1. prepoznavanje korisnikovih usluga kao prijavljenih u internetsku trgovinu i dokazivanje da su prijavljeni;
   2. pamćenje proizvoda dodanih u košaricu za narudžbu;
   3. memoriranje podataka iz ispunjenih obrazaca za narudžbu, anketa ili podataka za prijavu u internetsku trgovinu;
   4. prilagođavanje sadržaja web stranice Internet trgovine individualnim željama kupca (npr. u vezi s bojama, veličinom fonta, izgledom stranice) i optimizacija korištenja web stranice Internet trgovine;
   5. vođenje anonimne statistike koja pokazuje kako se koristi web stranica Internet trgovine;
   6. remarketing – ovo je istraživanje ponašanja posjetitelja Internet trgovine s anonimnom analizom njihovih aktivnosti (npr. ponovljeni posjeti određenim stranicama, ključne riječi itd.) kako bi stvorili njihov profil i pružili im oglase prilagođene njihovim očekivanim interesima , uključujući prilikom posjeta drugim internetskim stranicama Googlea i Facebooka;
  3. Većina web preglednika dostupnih na tržištu prihvaća kolačiće prema zadanim postavkama. Svatko ima priliku odrediti uvjete upotrebe kolačića pomoću postavki svog web preglednika. To znači da, na primjer, možete djelomično ograničiti (npr. Privremeno) ili potpuno onemogućiti mogućnost pohrane kolačića – u potonjem slučaju to može utjecati na neke funkcionalnosti internetske trgovine (na primjer, zbog narudžbe nemoguće je prođite kroz narudžbu jer se sljedeći koraci naručivanja ne sjećaju proizvoda u košarici.
  4. Postavke web preglednika u polju kolačića važne su sa stajališta pristanka naše internetske trgovine na upotrebu kolačića – u skladu sa zakonom, takav pristanak može se izraziti i putem postavki web preglednika . U odsustvu takvog pristanka, postavke preglednika kolačića moraju se u skladu s tim promijeniti.
  5. Detaljne informacije o promjeni postavki kolačića i njihovom samostalnom uklanjanju u najpopularnijim web preglednicima možete pronaći u odjeljku za pomoć web preglednika i na sljedećim stranicama (samo kliknite vezu):Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
   1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sl/kb/izbrisite-piskotke-podatke-strani
   2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies/
   3. Opera: https://sl.soringpcrepair.com/how-to-clean-cookies-in-opera/
   4. Safari: https://sl.cast-prix.net/supprimer-les-cookies-dans-Safari-8767
   5. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sl-si/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
  6. Administrator može koristiti usluge Google Analytics i Universal Analytics koje nudi Google Inc. u internetskoj trgovini. (1600 Parkway Amphitheatre, Mountain View, CA 94043, USA). Te usluge pomažu administratoru u analizi prometa u internetskoj trgovini. Kao dio gore spomenutih usluga, prikupljeni podaci obrađuju se anonimno (tj. Operativni podaci koji sprečavaju identifikaciju osobe) kako bi se generirali statistički podaci u upravljanju Internet trgovinom. Ovi su podaci zbirni i anonimni, tj. Ne sadrže identifikacijske karakteristike (osobne podatke) posjetitelja web stranice Internet trgovine.
  7. Određena osoba može lako blokirati dijeljenje podataka s Google Analyticsom o svojim aktivnostima na web mjestu internetske trgovine. Administrator može koristiti uslugu Facebook Pixel koju nudi Facebook Ireland Limited (Grand Canal Square 4, Grand Canal Port, Dublin 2, Irska) u internetskoj trgovini. Ova usluga pomaže administratoru da izmeri učinkovitost oglasa i utvrdi kako posjetitelji internetske trgovine reagiraju te da im prikaže relevantne oglase. Facebook Pixelom možete upravljati putem postavki oglasa na vašem Facebook.com računu: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  Završne odredbe

  1. Internetska trgovina može sadržavati veze do drugih web mjesta. Vaš vas administrator potiče da pročitate naša pravila o privatnosti kada se prebacite na druge web stranice. Ova se politika privatnosti odnosi samo na administratorsku internetsku trgovinu.
   0
   Vaša košarica
   Košarica je prazna :(
    Izračunajte dostavu
    Koristite kod